ĐỨNG GẦN THẬP GIÁ

--Lm Antôn Nguyễn Cao Siêu S.J--

Khi Đức Giêsu chịu đóng đinh trên thập giá,

các Tin Mừng Nhất Lãm đều nhắc đến các phụ nữ Galilê.

Họ chỉ đứng nhìn Thầy từ xa (Mt 27,55; Mc 15,40; Lc 23,49).